O solo é
un recurso limitado.

É necesario planificar para protexer os valores que sustentan a calidade de vida do territorio.

A iniciativa filantrópica, promovida por David Chipperfield, busca conectar desafíos globais con contornos específicos, establecendo vínculos entre os axentes públicos e privados necesarios para a execución de proxectos aliñados coa sustentabilidade ambiental, económica e social do noso territorio.

Actividades e proxectos que buscan mellorar os medios de vida na súa relación co medio natural, promovendo a calidade de vida da comunidade local e a preservación da identidade, os valores culturais e ambientais do lugar. Con especial atención á calidade do espazo público, á conservación do patrimonio e á reactivación de zonas degradadas, promóvense proxectos de rexeneración urbana e rural, así como a integración de infraestruturas e a articulación da mobilidade territorial.

Programas colaborativos de investigación-acción baseados nas formas orixinais de estrutura territorial, de goberno comunitario e de xestión da paisaxe produtiva galega, que promovan e apoien técnica e economicamente iniciativas locais para a produción e xestión sustentable dos recursos naturais, impulsadas polas propias empresas. comunidades.

Procesos de planificación e deseño de proxectos que promovan o noso propio baukunst en base a criterios de sustentabilidade, proximidade e eficiencia. RIA desenvolve documentos preliminares baseados na recollida de datos de campo; a participación da cidadanía e axentes afíns; a análise e diagnóstico de necesidades e potencialidades; o desenvolvemento de visións globais e enfoques estratéxicos; a definición de requisitos funcionais e criterios de deseño; ao tempo que se promove a comunicación e difusión de procesos e resultados exemplares que sirvan de exemplo para as institucións públicas e privadas.

A Fundación RIA traballa para a ordenación do territorio seguindo unha metodoloxía na que o coñecemento directo da realidade é unha peza fundamental. Por iso, ademais das fontes estatísticas e cartográficas oficiais, todo o noso traballo baséase na recollida de información de primeira man mediante visitas de campo aos lugares onde se realiza. Estas visitas permítennos tomar datos e fotografías, elaborar cartografías analíticas e, sobre todo, permitir que as entidades e colectivos interesados tomen un papel proactivo nos procesos de planificación.

A participación cidadá, que se leva a cabo a través de entrevistas, encontros e sesións participativas, convértese así nunha ferramenta relevante non só nas fases de análise e diagnóstico senón tamén na fase de elaboración de propostas, contribuíndo a tomar decisións consensuadas que conteñan co apoio social necesario para garantir o seu éxito. logro.